Starck 3 Ceramic urinal partition

Vách ngăn tiểu nam Starck 3 KT : 705 x 400 mm

Đặc tính sản phẩm

  • fixings included
  • Design by Philippe Starck
  • Dimension 705 x 400 mm
  • Variants 8500000000

Màu sắc chất liệu